Zeit

Zeit heilt Wunden,
Zeit heilt Schmerz,
Zeit heilt auch so manches Herz.
Zeit macht neu und
Zeit macht alt,
Zeit verändert mit Gewalt.
Zeit bekommst Du
Als Geschenk
Wenn nur jemand an Dich denkt.
Zeit verlierst Du
Zeit vergeht,
Schneller als man es versteht.
Zeit kann Trost und
Hoffnung sein,
Zeit lässt Dich auch mal allein.
Zeit geht vor und
Macht nie halt,
Zeit macht Falten und macht alt.
Zeit vergisst und
Zeit verzeiht,
Zeit kennt Freude und kennt Leid.
Zeit hört auf und
Zeit fängt an,
Zeit hast Du ein Leben lang.
Zeit ist wertvoll,
Zeit ist Geld,
Nutz die Zeit auf dieser Welt!

Roger Rauw, 2017

Tiit

Tiit héïlt Waunte,
Tiit héïlt Wijje,
Tiit héïlt ouch suë männig Härrt.
Tiit maakt nö enn
Tiit maakt aut,
Tiit veränndert met Gewout.
Tiit krijst dou
Äss Geschänk,
Wänn märr ömme aan diich dänkt.
Tiit verleïst dou,
Tiit vergeet,
Flotter äss me et verschteet.
Tiit ka Truëst en 
Hoëpeneng séë,
Tiit lött Diich ouch moël aleïn.
Tiit geet vöër änn
maakt nii hallt,
Tiit maakt Voë änn maakt aut.
Tiit vergött änn
Tiit vertsaïjt,
Tiit kennt Vröüt änn Tiit kennt Léīt.
Tiit hüërt opp änn
Tiit vängt aa,
Tiit haas dou e Léëve lang.
Tiit es wäärtvoll,
Tiit es Gailt,
Nötts de Tiit opp déë Wällt.

Roger Rauw, 2017
Übersetzung in Oepener Platt durch Christa Krafft